Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat is een wooncoöperatie?


Een wooncoöperatie is een verenigingsvorm waarbij de leden (bewoners) gezamenlijk en verregaande verantwoordelijkheid nemen over hun huisvesting. In 2015 werd de wooncoöperatie opgenomen in de Woningwet en kreeg ze haar wettelijke basis. ´Wijland Woonpioniers´ is een zelfstandige wooncoöperatie of ook wel een vastgoedcoöperatie genoemd. De wooncoöperatie wordt straks juridisch eigenaar van de grond en de woningen en verhuurt de woningen vervolgens aan haar leden. De bewoners zijn dus zowel huurder van een betaalbare woning als mede-eigenaar van het hele complex. Samen beslissen de bewoners over het reilen en zeilen van de wooncoöperatie, zoals de financiën, het aannamebeleid voor nieuwe bewoners, het ecologische gehalte van het project, hoe de woningen en gemeenschappelijke ruimtes er uit komen te zien etc. Wooncoöperaties zijn in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk al bijna 100 jaar een begrip in het woonstelsel. ''De Zwiterse Genossenschaften [...] ontstonden aan het einde van de 19e eeuw. De snelle groei van de steden maakte het organiseren van betaalbare woningbouw voor de arbeidersklasse noodzakelijk. In die periode werd in Nederland de woningwet ingevoerd en werden de woningbouwverenigingen opgericht. In Zwitserland leidde deze situatie tot de oprichting van Genossenschaften. In 1910 werd daar een wet aangenomen die de gemeentes verplichtte om goedkope grond en leningen beschikbaar te stellen. Hiermee werd het mogelijk voor arbeiders om zelf een Genossenschaft te vormen. [...] de huurders in een Genossenschaft [zijn] gezamenlijk eigenaar en hebben [...] ook invloed op het bestuur.'' Bron; https://anagoeseurope.wordpress.com/ In deze korte infographic van 'Bouw Woon Leef' wordt het concept goed uitgelegd:* * In het filmpje wordt beweerd dat wooncoöperaties geen winst mogen maken, maar dat gaat met name over de Amsterdamse situatie, waar de gemeente die eis stelt om de woningen beschikbaar te houden voor de doelgroep (mensen met lage of middeninkomens). In sommige gevallen mag een wooncoöperatie dus wel winst maken, zoals het geval is bij de koopcoöperatie. Wijland Woonpioniers kiest nadrukkelijk voor 'eeuwig' betaalbare woningen, vandaar dat wij geen koopcoöperatie zijn. Meer lezen: https://www.cooplink.nl/ https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/klein-wonen/wooncooperatie-1
Hebben jullie al een locatie?


Nee. We zijn op dit moment in gesprek met verschillende partijen over een geschikte locatie voor ons project. Kijk voor meer informatie over de ontwikkelingen bij 'Nieuws'.
Wat is het verschil met een CPO-project?


Het grootste verschil met een (klassiek) CPO-project is de vorm van eigendom. Bij een CPO ontwikkel je het project gezamenlijk, maar heeft iedereen uiteindelijk een eigen hypotheek. Iedereen bouwt bij een CPO voor eigen rekening, risico en voor eigen gebruik van een eigen woning. Bij Wijland Woonpioniers word je lid van de coöperatieve vereniging en heb je aandelen in het geheel. De coöperatieve vereniging neemt dus de hypotheek. Als lid bouw je dus geen eigen vermogen op met je woning. Daarnaast is het niet mogelijk om je eigen woning helemaal naar eigen wens vorm te geven. Met elkaar ontwerpen we het totale wooncomplex en hoe we invulling geven aan de gemeenschappelijke ruimtes. Zo zijn we in ons Programma van Eisen gekomen tot een aantal woontypen die al vast staan.
Hoe wordt Wijland Woonpioniers gefinancierd?


Ons project is haalbaar op basis van een business case dat zich kenmerkt door gestapelde financiering (ook wel hybride financiering, pizzafinanciering of financieringsmix genoemd). Voor de financiering van de grond en het vastgoed wordt voor 70% vreemd vermogen (hypotheek) aangetrokken. De overige 30% bestaat uit eigen inleg van leden, wordt opgehaald met crowdfunding en bij fondsen.
Wat wordt de afstand van de locatie vanaf Nijmegen? Per fiets of ov goed te doen?


We streven naar een locatie met een straal van max 15 km van het centrum van Nijmegen, en die goed bereikbaar is met fiets en OV. Ook letten we op de nabijheid van enkele voorzieningen, zoals winkels en scholen.

Wonen

Hoe komen de woningen eruit te zien?


We gaan voor woningen die zoveel mogelijk bestaan uit natuurlijke, ecologische materialen. Ook wel biobased genoemd. Denk aan: hout, kalkhennep of ander natuurlijk isolatiemateriaal, leem, sedumdaken etc. Qua uitstraling moet het uiteindelijke ontwerp passen in de natuurlijke omgeving. In de woningen komt zo veel mogelijk natuurlijk licht (en warmte) binnen.
Wat is de verhouding groen/bebouwing?


We streven naar een minimale verhouding van 40% bebouwing tot 60% groen.
Op welke wijze geven jullie in de woongemeenschap uiting aan de pijler Duurzaam & Ecologisch?


We kiezen ervoor om klein(er) te wonen zodat we meer ruimte overhouden voor groen, de woningen zijn energieneutraal en we vangen hemelwater op in een grote opslagtank. Meer groen in de wijk zorgt voor verkoeling in de zomer, een betere waterafvoer en natuurlijke bescherming tegen hagelbuien (groendaken) en heeft een positief effect op onze gezondheid en welzijn. En we gaan graag een stap verder: We maken afspraken over wat we wel en niet door ons afvoerputje spoelen, welke apparaten we delen, hoe we omgaan met afval, vervoer en brandstof en de inrichting van de tuin.
Hoe hoog wordt de huur van de verschillende woningen? Komen er ook sociale huurwoningen?


Er komt een mix van sociale en middeldure huurwoningen. We hebben in onze visie de eis gesteld dat de huur van zoveel mogelijk woningen onder de huurtoeslaggrens van € 752,33 (prijspeil 2021) blijft, tenminste 50% van de woningen. Of dit lukt hangt van een aantal factoren af, zoals: de grondprijs en de ecologische bouw- en installatiekosten. Meer info over de de huurtoeslaggrens: https://www.woonbond.nl/beleid-belangen/huurtoeslag/huurtoeslaggrens
Waarom moet ik als toekomstige bewoner ook inleggeld en contributie betalen?


Eén van de voorwaarden van een wooncoöperatie is dat de leden financieel bijdragen om de wooncoöperatiemogelijk te maken. Alleen met eigen inleg van de leden wordt het mogelijk om betaalbare woningen te realiseren. Hoe hoog dat bedrag precies wordt weten we op dit moment nog niet precies, maar ga uit van 6000 tot 15.000 per huishouden, afhankelijk van het type woning en samenstelling huishouden. We denken na over het inrichten van een solidariteitsfonds voor leden die dit bedrag niet of gedeeltelijk kunnen betalen. Het eenmalige inleggeld a 150 euro en de maandelijkse contributie (12,50 euro voor lagere inkomen en 17,50 of meer voor hogere inkomens per maand) is nodig voor de kosten die de vereniging maakt in deze ontwikkelfase, denk aan kosten voor de oprichting van de vereniging, de website en andere communicatiemiddelen, het inhuren van deskundigen etc. Dit bedrag kan in de toekomst hoger worden als we meer kosten gaan maken, dan nemen de leden dan gezamenlijk een besluit over. Als we eenmaal gaan wonen, dan komt de maandelijkse contributie te vervallen.
In hoeverre bemoeien jullie je met elkaars leefstijl op het gebied van duurzaamheid?


Daar waar het de gemeenschappelijke ruimtes of voorzieningen & het milieu betreft maken we afspraken die ook raken aan leefstijl, zoals het gebruik van ecologische schoonmaakmiddelen en het delen van bepaalde apparaten (zoals wasmachines). Ook hebben we afgesproken dat alle gemeenschappelijke maaltijden vega(n) zijn en we hebben de intentie om auto's zoveel mogelijk te delen of te investeren in minder belastende vervoermiddelen. We willen echter niet dogmatisch zijn en creëren een cultuur waarin we met elkaar in gesprek kunnen blijven over onderwerpen als duurzaamheid & leefstijl. We willen elkaar inspireren om op een bewuste en meer ecologische manier te leven. Dit is een continue en organisch proces dat om een open houding en een flinke dosis verbindende communicatie vraagt. En humor.

Organisatie

Hoe zijn jullie georganiseerd?


We zijn een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De vereniging is een wooncoöperatie conform artikel 18a van de Woningwet. Het hoogste besluitvormende orgaan is de Algemene Kring (Algemene Ledenvergadering). Het bestuur: Eva de Boer, voorzitter Saskia van Rhoon, penningmeester Tessa Buck, secretaris Leden

Zijn aankomend bewoners. Hebben een lidmaatschap getekend en werken aan de totstandkoming van de wooncoöperatie in een of meerdere werkgroepen. Leden zijn verplicht om deel te nemen aan de Algemene Kring vergaderingen (ALV).

Aspirant-leden Hebben de intentie om lid van de wooncooperatie en bewoner te worden. Aspirant-leden werken net als de leden mee in de werkgroepen en zijn aanwezig bij de AK's, zij hebben eveneveel stemrecht als de leden, maar betalen nog geen contributie. Na een wederzijdse kennismakingsperiode van 6 maanden volgt er een evaluatie en als er van beiden kanten een ja komt, dan wordt het aspirant-lid volwaardig lid. Geïnteresseerden

Zijn mogelijk geintereseerd in aspirant-lidmaatschap. Hebben zich ingeschreven voor onze nieuwsbrief en worden via dit medium actief benaderd zodra er ruimte is voor nieuwe aspirant-leden om zich aan te melden of, in een later stadium, als er woningen vrijkomen.

Vrienden

Zijn vrijwilligers, mensen die Wijland Woonpioniers een warm hart toe dragen en die graag tijd willen investeren. Bijvoorbeeld door mee te werken in een werkgroep, bij de bouw of te helpen bij gemeenschapsdagen. Vrienden zijn welkom op meewerkdagen, uitjes, informatiedagen en de ALV, maar hebben geen stemrecht.

Besluitvorming

We nemen besluiten volgens de sociocratische 'consent methode' met kennis van geweldloze communicatie.
Ik wil lid worden van Wijland Woonpioniers, en nu?


Kijk voor meer informatie op: https://www.wijlandwoonpioniers.nl/lid-worden
Geweldloze Communicatie? Wat is dat?


Door te oefenen met de methode Geweldloze Communicatie creëren we een cultuur waarin we luisteren, spreken en leven vanuit verbondenheid met & respect voor onze eigen behoeften en die van een ander.

Voor jou als (toekomstige) bewoner houdt het in dat:

- Je basiskennis hebt van Geweldloze Communicatie, zoals onderwezen door Marshall Rosenberg.

- Je minimaal een introductie of basiscursus hebt bijgewoond.

- Je bewust bent van het verschil tussen universele behoeften en de strategieën. Dat een conflict altijd plaats vindt op het gebied van strategie. En dat behoeften op veel verschillende manieren kunnen worden vervuld.

Credits video: Nikki Smidt
Sociocratie of consent besluitvorming, wat is dat?


In dit (engelstalige) filmpje van ´Sociocracy for all´ wordt de methode uitgelegd: