Privacy verklaring

In deze privacyverklaring staat beschreven op welke manier persoonsgegevens via deze website worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar je gegevens opgeslagen worden en voor welke doelen deze gegevens opgeslagen worden. Daarnaast lees je hier ook over je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring kan ten aller tijde gewijzigd worden door, bijvoorbeeld, door wetswijzigingen.

Contactgegevens

E-mail: info@wijlandwoonpioniers.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die via deze website worden verzameld, worden verwerkt ten behoeve van:

 • Het versturen van uitnodigingen en nieuwsbrieven.

 

Hiervoor worden via deze website mogelijk en nooit andere gegevens dan de onderstaande gegevens door ons gevraagd en verwerkt:

 • Voor- en achternaam

 • Leeftijd + samenstelling huishouden

 • Adres + huisnummer

 • Postcode & Woonplaats

 • Land

 • IP-adres

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 

Bijzondere / gevoelige gegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wijlandwoonpioniers.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde gegevensverwerking

Wijlandwoonpioniers.nl neemt geen geautomatiseerde beslissingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Wooncoöperatie Wijland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden


Wooncoöperatie Wijland verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Wooncoöperatie Wijland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 

Wooncoöperatie Wijland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: info@wijlandwoonpioniers.nl

.

Waarom worden deze gegevens verzameld?

 • Verzenden van onze nieuwsbrief of anderzijds te informeren over ons project;

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten;

 • Om je de mogelijkheid te bieden een afspraak te maken.

 

Wie heeft toegang tot deze gegevens?

Wooncoöperatie Wijland maakt gebruik van diensten van derden. Hierdoor hebben deze partijen hebben toegang tot onze website, server of verzamelde persoonsgegevens.

 • Google (bezoekersstatistieken)

 • Wix (webhost)

 • Mailchimp (nieuwsbrief)

 

Periode waarin deze gegevens worden bewaard:

 • Nieuwsbrief: zolang je ingeschreven staat op onze nieuwsbrief

 • Google: maximaal 26 maanden

 • Social Media (Facebook): maximaal 2 jaar.

 

Cookies


De host van deze website,Wix, gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wix gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Privacy verklaring van wix.com

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wooncoöperatie Wijland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@wijlandwoonpioniers.nl
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wooncoöperatie Wijland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons